Trang chủ

Khen thưởng - Kỷ luật

Quyết định số 50/QĐ-BDT ngày 23/8/2016 về việc tặng Giấy khen của Trưởng Ban Dân tộc năm 2016

Xem tiếp

Quyết định 567/QĐ-UBND ngày 21/4/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc thưởng tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng

Xem tiếp

Quyết định số 12/QĐ-BDT ngày 13/4/2016 về việc tặng giấy khen của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2012-2016

Xem Quyết định tại đây

Xem tiếp

Video giới thiệu
Đăng nhập