Trang chủ

Lĩnh vực chuyên môn

Ngày 27/6/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 775/QĐ-TTG Quyết định Phê duyệt Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020.

 

Xem tiếp

Sáng ngày 06/9/2016, tại UBND huyện Lục Ngạn công bố Quyết định thanh tra, đến dự và chủ trì đồng chí Dương Văn Sản - Chánh Thanh tra Ban Dân tộc tỉnh và đồng chí Trương Văn Năm - Phó Chủ tịch UBND huyện, cùng Lãnh đạo các phòng chuyên môn huyện, Bí thư, Chủ tịch các xã được thanh tra.

 

Xem tiếp

Theo Quyết định 306/QĐ-TTg ngày 26/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh mức cho vay đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn, mức vốn cho vay đối với một hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tối đa là 50 triệu đồng thay vì được vay tối đa 30 triệu đồng như hiện nay.

Xem tiếp

Ngày 29/10/2015, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử đã ban hành Quyết định số 601/QĐ-UBDT về việc Công nhận bổ sung, điều chỉnh thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi cụ thể như sau:

Xem tiếp

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc xác định "Công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, của các cấp, các ngành, của toàn bộ hệ thống chính trị".

Xem tiếp

Từ ngày 6 đến ngày 28/8/2015, Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Công An tỉnh, Sở Tư pháp đã tổ chức 06 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho trên 500 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế, Lạng Giang và Tân Yên.

Xem tiếp

Video giới thiệu
Đăng nhập