Trang chủ

Tuyền truyền, chính sách pháp luật

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 126/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) đến năm 2020.

Xem tiếp

Ngày 28/11/2017 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1898/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025".

 

Xem tiếp

 

Ngày 10/11/2017 Thủ tướng Chính phủ  ký Quyết định số 1760/QĐ-TTg điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

 

Xem tiếp

Ngày 23/11/2017 Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1865/QĐ-TTg về việc giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

 

Xem tiếp

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 105/2017/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ t

Xem tiếp

Ngày 7/10/2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 98-QĐ/TW của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ.

 

Xem tiếp

Ngày 29/9/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch số 3343/KH-UBND về thực hiện Chương trình 135 thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2017-2020.   

 

Xem tiếp

Ngày 15/8/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 1407/QĐ-UBND về việc phân bổ vốn Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2017 

Xem tiếp

Ngày 08/8/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1163/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2021”.

Xem tiếp

          Ngày 11/7/2017 Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định số 414/QĐ-UBDT về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020.

 

Xem tiếp

Video giới thiệu
Đăng nhập