Trang chủ

Tuyền truyền, chính sách pháp luật

Ngày 12/7/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước.

Xem tiếp

Ngày 11/7/2018  Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng đối với 36 thôn, bản đặc biệt khó khăn nhất tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2019 - 2021.

Xem tiếp

Ngày 02/7/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 800/QĐ-TTg điều chỉnh bổ sung một số nội dung của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020.

 

Theo Quyết định, điều chỉnh một số mục tiêu như sau:

Xem tiếp

Ngày 27/6/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 775/QĐ-TTG Quyết định Phê duyệt Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020.

 

Xem tiếp

Ngày 26/6/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 771/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025”.

 

Xem tiếp

          Ngày 31/5/2018 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 71/NQ-CP về một số chính sách đối với hộ nghèo thiếu hụt đa chiều.

Xem tiếp

Ngày 29/5/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 736/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh. Theo đó:

 

*Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành:

Xem tiếp

UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch số 1360/KH-UBND ngày 27/4/2018 về thực hiện Đề án hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2018 – 2025 nhằm nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể trong chỉ đạo thực hiện công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ vùng dân tộc thiểu số và mi

Xem tiếp

Theo Nghị định số 58/2018/NĐ-CP của Chính phủ, cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo được Nhà nước hỗ trợ tối đa 90% ph&

Xem tiếp

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020.

 

Xem tiếp

Video giới thiệu
Đăng nhập