Trang chủ

Tuyền truyền, chính sách pháp luật

Ngày 7/10/2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 98-QĐ/TW của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ.

 

Xem tiếp

Ngày 29/9/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch số 3343/KH-UBND về thực hiện Chương trình 135 thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2017-2020.   

 

Xem tiếp

Ngày 15/8/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 1407/QĐ-UBND về việc phân bổ vốn Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2017 

Xem tiếp

Ngày 08/8/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1163/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2021”.

Xem tiếp

          Ngày 11/7/2017 Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định số 414/QĐ-UBDT về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020.

 

Xem tiếp

Ngày 10/7/2017 UBND tỉnh  Bắc Giang ban hành Quyết định số 385/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2017-2020.

 

Xem tiếp

Ngày 20/6/2017 Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 900/QĐ-TTg về việc Phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020.

Xem tiếp

             Ngày 28/4/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 582/QĐ-TTg về Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 -2020.

Xem tiếp

Ngày 22/4/2017 Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 12/2017/QĐ-TTG về Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Nguyên tắc phân bổ vốn

Xem tiếp

Ngày 11/4/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch số 1088/KH-UBND về thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn Bắc Giang giai đoạn 2017-2020.

         

Xem tiếp

Video giới thiệu
Đăng nhập