Trang chủ
Tiêu đề Loại dự án Tình trạng
Dự án mô hình phát triển đàn lợn Hương nái sinh sản để giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã An Lạc huyện Sơn Động DA nhóm A Đang triển khai  
Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn thôn Bắc Hoa, Khuôn Kén xã Tân Sơn và thôn Bả, Ao Vường xã Cấm Sơn huyện Lục Ngạn giai đoạn 2018-2020 DA nhóm A Đang triển khai  
Thực hiện các tiểu dự án thuộc Chương trình 135 năm 2018 DA nhóm A Đang triển khai  
Nội dung thực hiện các tiểu dự án thuộc Chương trình 135 năm 2017 và rà soát hoàn thiện kế hoạch trung hạn giai đoạn 2017-2020 DA nhóm A Đang triển khai  
Danh mục các công trình dự án cấp nước sạch tập trung kêu gọi nhà đầu tư tham gia góp vốn 2017 DA nhóm A Đang triển khai  
Danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2017-2020 DA nhóm A Đang triển khai  
Dự án thuộc Chương trình 135 năm 2017 DA nhóm A Đang triển khai  
Dự án xây dựng phần mềm dữ liệu vùng dân tộc tỉnh Bắc Giang 2017 DA nhóm A Hoàn thành
Mua xe ô tô chuyên dụng năm 2016 DA nhóm A Hoàn thành
Đề án thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng và giảm nghèo bền vững đối với 36 thôn bản ĐBKK DA nhóm A Đang triển khai  
Video giới thiệu
Đăng nhập