Trang chủ

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2016-2020

Bản để inGửi bài này qua Email

             Ngày 28/4/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 582/QĐ-TTg về Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 -2020. Theo đó, cả nước có 20.176 thôn đặc biệt khó khăn, 1.935 xã khu vực III, 2.018 xã khu vực II và 1.313 xã khu vực I của 51 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020; trong đó tỉnh Bắc Giang có 407 thôn Đặc biệt khó khăn, 40 xã khu vực III, 90 xã Khu vực II và 58 xã khu vực I.

 

            Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có thay đổi, hiệu chỉnh tên thôn, tên xã, tên huyện trong danh sách kèm theo Quyết định này, ủy quyền cho Bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy Ban Dân tộc xem xét, Quyết định điều chỉnh trên cơ sở đề nghị của Ủy Ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

 

            Chi tiết xem Quyết định 582/QĐ-TTg ngày28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Hải Vân

Video giới thiệu
Đăng nhập