Trang chủ

Phân bổ vốn chi tiết vốn Chương trình 135 năm 2017

Bản để inGửi bài này qua Email

Ngày 15/8/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 1407/QĐ-UBND về việc phân bổ vốn Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2017 

Theo đó, tổng vốn 90.130 triệu đồng phân bổ cho các dự án: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng 67.000 triệu đồng (Trả nợ 84 công trình hoàn thành quyết toán;  53 công trình chuyển tiếp; đầu tư xây dựng mới 74 công trình (Thủy lợi: 6 công trình, Giao thông: 43 công trình, Trường học: 07 công trình; Y tế: 01 công trình; Nhà văn hóa: 17 công trình); Hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo 17.375 triệu đồng; Duy tu, bảo dưỡng công trình 4.062 triệu đồng; Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở 1.693 triệu đồng.

Nguồn vốn được phân bổ trên địa bàn 52 xã (40 xã đặc biệt khó khăn; 12 xã an toàn khu ) và 99 thôn, bản ĐBKK thuộc 23 xã khu vực II thuộc các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế, Lạng Giang và Hiệp Hòa.

Xem Quyết định 1407/QĐ-UBND  tại đây.

     

Hải Vân

 

 

Video giới thiệu
Đăng nhập