Trang chủ

945/QĐ-LĐTBXH

Bản để inGửi bài này qua Email

V/v phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020

Năm: 
2017
Ngày ký: 
22/06/2017
Ngày HL: 
22/06/2017
Cơ quan BH: 
VB Trung ương
Video giới thiệu
Đăng nhập