Trang chủ

06/2017/QĐ-KTNN

Bản để inGửi bài này qua Email

V/v ban hành Quy trình kiểm toán ngân sách địa phương của Kiểm toán nhà nước

Năm: 
2017
Ngày ký: 
12/06/2017
Ngày HL: 
12/06/2017
Cơ quan BH: 
VB Trung ương
Video giới thiệu
Đăng nhập