Trang chủ

900/QĐ-TTg

Bản để inGửi bài này qua Email

V/v phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020

Năm: 
2017
Ngày ký: 
20/06/2017
Ngày HL: 
20/06/2017
Cơ quan BH: 
VB Trung ương
Video giới thiệu
Đăng nhập