Trang chủ

6232/BKHĐT-TH

Bản để inGửi bài này qua Email

v/v kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương theo nguyên tắc, tiêu chí, định mức giai đoạn 2016 - 2020

Năm: 
2017
Ngày ký: 
02/08/2017
Ngày HL: 
02/08/2017
Cơ quan BH: 
VB Trung ương
Video giới thiệu
Đăng nhập