Trang chủ

88/2017/NĐ-CP

Bản để inGửi bài này qua Email

V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính Phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Năm: 
2017
Ngày ký: 
27/07/2017
Ngày HL: 
27/07/2017
Cơ quan BH: 
VB Trung ương
Video giới thiệu
Đăng nhập