Trang chủ

Kế hoạch thực hiện Chương trình 135 thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2017-2020.

Bản để inGửi bài này qua Email

Ngày 29/9/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch số 3343/KH-UBND về thực hiện Chương trình 135 thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2017-2020.   

 

Mục tiêu của Kế hoạch  là tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và dân sinh, tạo sự chuyển biến nhanh, hiệu quả về trình độ sản xuất, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá có thu nhập cao gắn với thị trường; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các dân tộc ở các xã, thôn bản ĐBKK một cách bền vững, giảm tốc độ chênh lệch khoảng cách phát triển giữa các thành phần dân tộc, giữa các xã, thôn ĐBKK với xã khác trong tỉnh; giữ vững và tăng cường sự ổn định về chính trị, an ninh quốc phòng, cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ công nhằm nâng cao chất lượng sống của người dân; Giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo vùng các xã đặc biệt khó khăn, xã khu vực II có thôn bản đặc biệt khó khăn bình quân hàng năm 4-5% (từ 49,54% năm 2016 xuống còn 33% năm 2020). Trong đó, 40 xã đặc biệt khó khăn giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo bình quân 5% trở lên (từ 68,33% năm 2016 xuống còn 45,8 % năm 2020).

 

Kế hoạch vốn Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang là 370.169 triệu đồng đầu tư thực hiện các dự án: Dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn: 285.882 triệu đồng; Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo: 73.104 triệu đồng; Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã đặc biệt khó khăn: 11.183 triệu đồng.

 

Ban Dân tộc là Cơ quan thường trực, tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý Chương trình 135.

 Tải Kế hoạch 3343/KH-UBND tại đây./.

Hải Vân

Video giới thiệu
Đăng nhập