Trang chủ

Chương trình phối hợp giữa Tỉnh Đoàn và Ban Dân tộc tỉnh Bắc giai đoạn 2018 - 2022

Bản để inGửi bài này qua Email

Ngày 04/9/2018 Tỉnh Đoàn và Ban Dân tộc tỉnh đã thống nhất ký kết Chương trình phối hợp số 10-CTPH/TĐTN-BDT giữa Tỉnh Đoàn và Ban Dân tộc tỉnh Bắc giai đoạn 2018 - 2022.

 

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố và giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội là người dân tộc thiểu số và ở các địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống đáp ứng yêu cầu công tác thanh thiếu nhi trong tình hình mới. Tăng cường phối hợp, tham mưu, xây dựng cơ chế, chính sách đối với thanh thiếu nhi vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Cổ vũ, động viên, tạo các phong trào thi đua phát huy thanh thiếu nhi dân tộc thiểu số trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội ở địa phương.

 

Nội dung chương trình phối hợp gồm:

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước (đặc biệt là công tác dân tộc) cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi vùng dân tộc thiểu số, miền núi thông qua sinh hoạt Đoàn, Hội, Đội. Phát huy hệ thống thông tin, báo chí của Đoàn và cơ quan công tác dân tộc trong việc nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục; coi trọng công tác thông tin, tuyên truyền và định hướng, nắm bắt dư luận xã hội trong thanh thiếu nhi dân tộc thiểu số trên không gian mạng.

 

Phối hợp vận động, tuyên truyền thanh niên vùng dân tộc thiểu số và miền núi thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự, sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Đa dạng hóa các hoạt động thực hiện Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tích cực tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

 

Phối hợp tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên dân tộc thiểu số tham gia các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

 

Tổ chức các hoạt động đồng hành với thanh niên dân tộc thiểu số, miền núi trong khởi nghiệp, lập nghiệp. Đa dạng hóa các hình thức tư vấn hướng nghiệp cho thanh niên; hỗ trợ và nhân rộng các mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi, tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên; kết nối, tạo điều kiện để thanh niên vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp. Chú trọng thúc đẩy, khuyến khích, hỗ trợ phong trào khởi nghiệp, sáng tạo trong thanh niên dân tộc thiểu số và miền núi.

 

Định kỳ, tổ chức các hoạt động tuyên dương, khen thưởng tập thể, cá nhân thanh thiếu nhi dân tộc thiểu số và miền núi có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực. Huy động nguồn lực xã hội tham gia đồng hành, hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, học tập, lao động.

 

Phối hợp tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân tộc, công tác Đoàn, Hội, Đội cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

 

          Xem chi tiết Chương trình phối hợp tại đây./.

 

Chu Trang 

 

Video giới thiệu
Đăng nhập