Trang chủ

Phối hợp lựa chọn, công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Bản để inGửi bài này qua Email

Ngày 10/9/2018 Ban Dân tộc và Ủy ban Mặt trận tổ quốc ban hành Kế hoạch số 304/KHPH-MTTQ-BDT về việc phối hợp lựa chọn, công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

 

Theo đó, Kế hoạch nhằm triển khai, phổ biến, quán triệt thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số về vị trí, vài trò của người có uy tín. Công tác lựa chọn đảm bảo đúng quy trình, công khai, dân chủ về các tiêu chí, đối tượng, điều kiện bình chọn người có uy tín; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Phạm vi thực hiện: vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh gồm 6 huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế, Lạng Giang, Tân Yên. Tiêu chí lựa chọn, đối tượng, điều kiện lựa chọn người có uy tín theo quy định tại điều 4, Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của TTCP.

 

Ban Dân tộc chủ trì tổng hợp danh sách người có uy tín trên địa bàn tỉnh, rà soát thống nhất với UBMTTQ tỉnh và các ngành liên quan hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh quyết định công nhận người có uy tín.

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây.

BBT

Video giới thiệu
Đăng nhập