Trang chủ

Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh năm 2018

Bản để inGửi bài này qua Email

    Thực hiện Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 25/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 cho các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, người đứng đầu Sở, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh; người đứng đầu một số cơ quan Trung ương trên địa bàn và Chủ tịch UBND huyện, thành phố; Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 27/02/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấp thuận nhiệm vụ trọng tâm của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh.Trong năm 2018 Trưởng Ban Dân tộc đã thực hiện hoàn thành 10 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có 05 nhiệm vụ chung ,02 nhiệm vụ riêng và 03 nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh giao.

    Với tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệmcùng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công chức trong hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc. Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đã chỉ đạo,tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong năm 2018 với những kết quả nổi bật:

    Đối với 02 nhiệm vụ riêng, Trưởng Ban đã tập trung chỉ đạo, thực hiện đạt hiệu quả 06 chỉ tiêu, trên 02 lĩnh vực lớn: Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Hội nghị “Dân vận khéo”; Tổ chức lựa chọn điển hình có thành tích trong phong trào Dân vận khéo ở Huyện, xã; Tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình "Dân vận khéo" trong đồng bào dân tộc thiểu số; Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Biên tập tài liệu tuyên truyền phù hợp với trình độ nhận thức của đồng bào; Tổ chức 08 Hội nghị tuyên truyền ,vận động tại các nơi đang có tranh chấp, các điểm phức tạp vùng đồng bào dân tộc thiểu số.Trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt mức kế hoạch đề ra về thời gian, điển hình như:Tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình "Dân vận khéo" trong đồng bào dân tộc thiểu số theo đăng ký hoàn thành vào 31 tháng 12 tuy nhiên Trưởng Ban Dân tộc tỉnh chỉ đạo hoàn thành chỉ tiêu này vào tháng 10, vượt kế hoạch 02 tháng.

    Đối với 05 nhiệm vụ chung Trưởng Ban dân tộc đã chỉ đạo, thực hiện đạt hiệu quả 17/17chỉ tiêu trong nhiệm vụ chung, tập trung chỉ đạo thực hiện một số chỉ tiêu quan trọng như: Thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác dân tộc; Ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc thuộc phạm vi quản lý; Quản lý, sử dụng biên chế hiệu quả; bố trí, sử dụng công chức theo đúng Đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức đã được phê duyệt; Thực hiện đầy đủ, đúng quy định công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ công chức;Thực hiện nghiêm công tác khen thưởng, kỷ luật và các chế độ đối với công chức theo quy định của Pháp luật;Tiếp tục thực hiện tốt công tác kiện toàn bộ máy, hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Phòng Dân tộc huyện và công chức làm công tác dân tộc ở cấp xã;Thực hiện đầy đủ, đúng quy định việc xây dựng chương trình, kế hoạch, kiểm soát và xây dựng các báo cáo về công tác cải cách thủ tục hành chính; Triển khai thực hiện công tác một cửa và một của liên thông tại Ban Dân tộc tỉnh;Quản lý, vận hành có hiệu quả Trang thông tin điện tử, công tác công nghệ thông tin; công tác quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại cơ quan; Thực hiện đầy đủ và đúng quy định về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền;  Quản lý, sử dụng nguồn tài chính, tài sản công hiệu quả, đúng quy định của Pháp luật.

    Đổi với nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh giao Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đã tập trung chỉ đạo hoàn thành tốt và được đánh giá cao các nhiệm vụ: (1)Tập trung nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự ATXH, đời sống nhân dân vùng đồng bào dân tộc; kịp thời tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ tranh chấp đất lâm nghiệp ở các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế:Trưởng Ban Dân tộc đã chỉ đạo ban hành Kế hoạch số 61/KH-BDT ngày 01/3/2018 về việc thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh giao. Ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo phòng dân tộc các huyện thực hiện; Tổ chức 40 cuộc nắm tình hình tại các xã thôn, bản đang có diễn biến phức tạp về tranh chấp, khiếu kiện; tổ chức các buổi tuyên truyền, vận động cá biệt đối với người có uy tín và 08 hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật và chính sách dân tộc tại các điểm đang có tranh chấp khiếu kiện phức tạp tại các điểm đang có tranh chấp khiếu kiện phức tạp. (2)Chỉ đạo triển khai cơ chế đặc thù đối với 100% dự án có tổng mức đầu tư dưới 3 tỷ thuộc Chương trình 135: Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đã chỉ đạo phòng chuyên môn ban hành các văn bản triển khai đến các huyện, các xã là có đối tượng thụ hưởng Chương trình 135. Tiến hành Tổ chức 31 lớp tập huấn bồi dưỡng kỹ năng thực hiện gói thầu giao cho cộng đồng thi công theo cơ chế đặc thù cho gần 1700 lượt cán bộ xã, thôn bản.Đến nay đã có 77/77 công trình khởi công mới (100%) công trình thuộc loại danh mục theo Quyết định 385/QĐ-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh, có tổng mức đầu tư đến 3 tỷ đồng đã áp dụng cơ chế đặc thù giao cộng đồng dân cư, tổ nhóm thợ, cá nhân tự thực hiện xây dựng.(3)Đánh giá thực trạng vùng đồng bào dân tộc miền núi của tỉnh; tổng kết Nghị quyết 34/2015/NQQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh; qua đó đề xuất chủ trương, giải pháp thực hiện trong thời gian tới: Về việc đánh giá thực trạng vùng đồng bào dân tộc miền núi của tỉnhTrưởng Ban Dân đã chỉ đạo phòng chuyên môn chủ động xây dựng đề cương báo cáo thực trạng kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến năm 2025; ban hành nhiều văn bản phối hợp với các sở, ngành trong xây dựng báo cáo, tăng cường đi cơ sở, xin ý kiến của 23 cơ quan, đơn vị để đánh giá thực trạng, bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnhvà trình Ban cán sự Đảng UBND tỉnh theo đúng quy định. Ngày 26/4/2018, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh có báo cáo số 44/BC-BCS trình hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực trạng kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp phát triển bền vững đến năm 2025; Về việcTổng kết Nghị quyết 34/2015/NQQ-HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh; qua đó đề xuất chủ trương, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh,Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 465/KH-UBND ngày 07/02/2018, về việc tổng kết 03 năm (2016 - 2018) thực hiện Nghị quyết số 34/2015/NQ- HĐND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII. Phối hợp với các ngành, các huyện liên quan tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết. Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết đã được Ban Dân tộc phối hợp với các sở, ngành, các huyện liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp tháng 7/2018.

    Với những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của Trưởng Ban Dân tộc, chúng ta tin tưởng rằng trong năm tiếp theo với trách nhiệm, sự nỗ lực, tìm tòi, phát huy các sáng kiến mới trong thực hiện nhiệm vụ,các nhiệm vụ trọng tâm sẽ được Trưởng Ban Dân tộc tỉnh chỉ đạo thực hiện thắng lợi góp phần nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi đồng thời thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan./.

Văn phòng

Video giới thiệu
Đăng nhập