Trang chủ

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Bản để inGửi bài này qua Email

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 2

1. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

2. GIẢI QUYẾT TỐ CÁO

 

I. Giải quyết khiếu nại

1.Trình tự thực hiện

Bước 1:Công dân nộp hồ sơ tại Ban Dân tộc tỉnh; bộ phận chuyên môn phân loại và lập hồ sơ giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền, không thuộc thẩm quyền;

- Địa chỉ : Tầng 5 tòa B nhà Liên cơ quan, Quảng trường 3/2

Điện thoại: 0240.3857329- 0240.554078

- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Bước 2:Ra quyết định thụ lý giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền hoặc chuyển đến cơ quan có chức năng thuộc thẩm quyền giải quyết;

Bước 3:Thông báo cho công dân kết quả giải quyết.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Ban Dân tộc tỉnh

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại

- Tài liệu chứng cứ có liên quan

b) Số bộ hồ sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết:

- 30 ngày, đối với vụ việc thông thường

- 45 ngày, đối với vụ việc phức tạp

( Thời gian giải quyết trên không kể 10 ngày thụ lý theo Luật định)

5. Đối tượng thực hiện:Tổ chức cá nhân

6. Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Dân tộc tỉnh

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Dân tộc tỉnh

7. Kết quả:Quyết định hoặc văn bản trả lời

8. Phí, lệ phí:Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Không

10. Yêu cầu điều kiện:Không

11. Căn cứ pháp lý:

- Luật Khiếu nại 2011 số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011

- Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Kiếu nại

 

II. Giải quyết tố cáo

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1:Công dân nộp hồ sơ tại Ban Dân tộc tỉnh; cán bộ chuyên môn nhận phân loại và lập hồ sơ giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền, không thuộc thẩm quyền

- Địa chỉ : Tầng 5 tòa B nhà Liên cơ quan, Quảng trường 3/2

Điện thoại: 0240.3857329- 0240.554078

- Thời gian tiếp nhận: Trong giờ hành chính, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Bước 2:Ra quyết định thụ lý giải quyết đơn thư tố cáo thuộc thẩm quyền hoặc chuyển đến cơ quan có chức năng thuộc thẩm quyền giải quyết;

Bước 3:Thông báo cho công dân kết quả giải quyết

2. Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại Ban Dân tộc tỉnh

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Hồ sơ bao gồm:

- Đơn thư tố cáo hoặc bản ghi lời khai tố cáo

- Tài liệu chứng cứ có liên quan

b) Số bộ hồ sơ:01 bộ

4. Thời hạn giải quyết:

- 60 ngày, đối với vụ việc thông thường

- 90 ngày với vụ việc phức tạp

( thời gian giải quyết trên không kể 10 ngày thụ lý theo Luật định)

5. Đối tượng thực hiện:

- Tổ chức

- Cá nhân

6. Cơ quan Thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ban Dân tộc tỉnh

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Dân tộc tỉnh

7. Kết quả:Quyết định hoặc văn bản trả lời

8. Phí, lệ phí:Không

9. Tên mẫu đơn, tờ khai:Không

10. Yêu cầu, điều kiện:Không

11. Căn cứ pháp lý:

- Luật tố cáo 2011 số 03/2011/QH13 ngày 11/11/2011

- Nghị định 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo

 

Tải Quyết định 466/QĐ-UBND tại đây

BAN DÂN TỘC

Video giới thiệu
Đăng nhập