Trang chủ

CƠ CẤU TỔ CHỨC BAN DÂN TỘC

Bản để inGửi bài này qua Email

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CỤ THỂ NHƯ SAU:

I. Các đồng chí lãnh đạo:

1. Trưởng ban: Ông Nguyễn Hồng Luân

              ·Điện thoại CQ: 0240.3822662

              ·Điện thoại DĐ : 0913.057.873

              ·Email: luannh_bdt@bacgiang.gov.vn

Trách nhiệm:
        - Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và Ủy Ban  Dân tộc về toàn bộ hoạt động của Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang.

         - Trực tiếp phụ trách Văn phòng Ban. Theo dõi công tác dân tộc huyện Lục Ngạn.

        - Giữ mối liên hệ công tác với các cơ quan thuộc Tỉnh ủy, các Ban của HĐND tỉnh; các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBMTTQ và các đoàn thể nhân dân tỉnh; UBND các huyện, thành phố trong tỉnh

2. Phó Trưởng ban thường trực: Ông Chu Quý Minh

             Điện thoại CQ: (0240) 3.554.106

             Điện thoại DĐ : 0943.665.868

             Email: minhcq_bdt@bacgiang.gov.vn

Trách nhiệm:
       - Thay mặt Trưởng ban điều hành, giải quyết công việc, chủ tài khoản của Ban khi Trưởng ban đi công tác hoặc ủy quyền

        - Trực tiếp phụ trách Phòng Chính sách, Thanh Tra ban; Theo dõi công tác dân tộc huyện Sơn Động, Yên Thế.

 

 

 

 

 

 

3. Phó Trưởng ban: Ông Nhữ Văn Nam

              · Điện thoại CQ: (0240) 3.554.124

              · Điện thoại DĐ : 0988.125.707

              · Email: namnv_bdt@bacgiang.gov.vn

Trách nhiệm:
       - Giúp Trưởng Ban tham mưu, theo dõi, giải quyết công việc trên lĩnh vực tuyên truyền, kế hoạch.

       - Phụ trách Phòng Thông tin – Tuyên truyền; Phòng Kế hoạch – tổng hợp

        - Theo dõi công tác dân tộc huyện Lục Nam, Lạng Giang, Tân Yên.

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Lãnh đạo các phòng:

I

Văn Phòng

 

(0240) 3.857.329

(0240) 3.851.179

 

1

Nguyễn Trung Kiên

Chánh Văn phòng

0977.389.199

kiennt_bdt@bacgiang.gov.vn

2

Nguyễn Nguyên Phúc

P. Chánh văn phòng

0913.073.224

phucnn_bdt@bacgiang.gov.vn

3

Trần Đức Mạnh

P. Chánh văn phòng

0914.264.211

manhtd_bdt@bacgiang.gov.vn

II

Thanh tra

 

(0240) 3.554.078

 

1

Dương Văn Sản

Chánh Thanh tra

0165.999.7714

sandv_bdt@bacgiang.gov.vn

2

Bùi Văn Quân

P. Chánh Thanh tra

0985.986.099

quanbv_bdt@bacgiang.gov.vn

III

Phòng Kế hoạch – Tổng hợp

 

(0240) 3.554.076

 

1

Hà Anh Tuấn

Trưởng phòng

0915.359.827

tuanha_bdt@bacgiang.gov.vn

2

Trần Thị Quyên

P.Trưởng phòng

0972.311.494

quyentt_bdt@bacgiang.gov.vn

IV

Phòng Tuyên truyền- Địa bàn

 

(0240) 3.851.412

 

1

Trương Văn Bảo

Trưởng phòng

0949.211.103

baotv_bdt@bacgiang.gov.vn

2

Đặng Thị Thu Trang

P. Trưởng phòng

0978.064.120

trangdtt_bdt@bacgiang.gov.vn

3

Nguyễn Thị Phương

P. Trưởng phòng

0967.668.123

phuongnt_bdt@bacgiang.gov.vn

4

Hà Thị Lan

P. Trưởng phòng

0916.194.309

lanht_bdt@bacgiang.gov.vn

V

Phòng Chính sách - Dân tộc

 

(0240) 3.554.077

 

1

Nguyễn Văn Quế

Trưởng phòng

0912.494.656

quenv_bdt@bacgiang.gov.vn

2

Hoàng Tiến Công

P. Trưởng phòng

0983.380.503

conght_bdt@bacgiang.gov.vn

3

Lê Thị Hoàn

P. Trưởng phòng

0904.327855

hoanlt_bdt@bacgiang.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video giới thiệu
Đăng nhập