Trang chủ

LÃNH ĐẠO BAN

Bản để inGửi bài này qua Email

I. Lãnh đạo Ban

1. Trưởng ban: Ông Nguyễn Hồng Luân

               Điện thoại CQ: 0240.3822662

              ·Điện thoại DĐ : 0913.057.873

              ·Email: luannh_bdt@bacgiang.gov.vn

Trách nhiệm:
        - Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và Ủy Ban  Dân tộc về toàn bộ hoạt động của Ban Dân tộc tỉnh Bắc Giang.

         - Trực tiếp phụ trách Văn phòng Ban. Theo dõi công tác dân tộc huyện Lục Ngạn.

        - Giữ mối liên hệ công tác với các cơ quan thuộc Tỉnh ủy, các Ban của HĐND tỉnh; các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBMTTQ và các đoàn thể nhân dân tỉnh; UBND các huyện, thành phố trong tỉnh

2. Phó Trưởng ban thường trực: Ông Chu Quý Minh

             Điện thoại CQ: (0240) 3.554.106

             Điện thoại DĐ : 0943.665.868

             Email: minhcq_bdt@bacgiang.gov.vn

Trách nhiệm:
       - Thay mặt Trưởng ban điều hành, giải quyết công việc, chủ tài khoản của Ban khi Trưởng ban đi công tác hoặc ủy quyền

        - Trực tiếp phụ trách Phòng Chính sách, Thanh Tra ban; Theo dõi công tác dân tộc huyện Sơn Động, Yên Thế.

 

2. Phó Trưởng ban: Ông Nhữ Văn Nam

              · Điện thoại CQ: (0240) 3.554.124

              · Điện thoại DĐ : 0988.125.707

              · Email: namnv_bdt@bacgiang.gov.vn

Trách nhiệm:
       - Giúp Trưởng Ban tham mưu, theo dõi, giải quyết công việc trên lĩnh vực tuyên truyền, kế hoạch.

       - Phụ trách Phòng Thông tin – Tuyên truyền; Phòng Kế hoạch – tổng hợp

 

        - Theo dõi công tác dân tộc huyện Lục Nam, Lạng Giang, Tân Yên.

 

 

II. Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc ban:

 TT

Các phòng CM,

bộ phận

Chức vụ

Số ĐT

Email

I

Văn Phòng

 

(0240) 3.857.329

(0240) 3.851.179

 

1

Nguyễn Trung Kiên

Chánh Văn phòng

0977.389.199

kiennt_bdt@bacgiang.gov.vn

2

Nguyễn Nguyên Phúc

P. Chánh văn phòng

0913.073.224

phucnn_bdt@bacgiang.gov.vn

3

Trần Đức Mạnh

P. Chánh văn phòng

0914.264.211

manhtd_bdt@bacgiang.gov.vn

II

Thanh tra

 

(0240) 3.554.078

 

1

Dương Văn Sản

Chánh Thanh tra

0165.999.7714

sandv_bdt@bacgiang.gov.vn

2

Bùi Văn Quân

P. Chánh Thanh tra

0985.986.099

quanbv_bdt@bacgiang.gov.vn

III

Phòng Kế hoạch – Tổng hợp

 

(0240) 3.554.076

 

1

Hà Anh Tuấn

Trưởng phòng

0915.359.827

tuanha_bdt@bacgiang.gov.vn

2

Trần Thị Quyên

P.Trưởng phòng

0972.311.494

quyentt_bdt@bacgiang.gov.vn

IV

Phòng Tuyên truyền- Địa bàn

 

(0240) 3.851.412

 

1

Trương Văn Bảo

Trưởng phòng

0949.211.103

baotv_bdt@bacgiang.gov.vn

2

Đặng Thị Thu Trang

P. Trưởng phòng

0978.064.120

trangdtt_bdt@bacgiang.gov.vn

3

Nguyễn Thị Phương

P. Trưởng phòng

0967.668.123

phuongnt_bdt@bacgiang.gov.vn

4

Hà Thị Lan

P. Trưởng phòng

0916.194.309

lanht_bdt@bacgiang.gov.vn

V

Phòng Chính sách - Dân tộc

 

(0240) 3.554.077

 

1

Nguyễn Văn Quế

Trưởng phòng

0912.494.656

quenv_bdt@bacgiang.gov.vn

2

Hoàng Tiến Công

P. Trưởng phòng

0983.380.503

conght_bdt@bacgiang.gov.vn

3

Lê Thị Hoàn

P. Trưởng phòng

0904.327855

hoanlt_bdt@bacgiang.gov.vn

 

Video giới thiệu
Đăng nhập