Trang chủ

Tuyền truyền, chính sách pháp luật + Khái quát đời sống KTXH + Cơ cấu, số lượng thành phần các dân tộc + Đại hội ĐB các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang + Chiến lược, QH, KH + Hệ thống quản lý chất lượng ISO + Công tác đảng đoàn thể

Ngày 7/10/2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 98-QĐ/TW của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ.

 

Xem tiếp

Ngày 29/9/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Kế hoạch số 3343/KH-UBND về thực hiện Chương trình 135 thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2017-2020.   

 

Xem tiếp

Ngày 15/8/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 1407/QĐ-UBND về việc phân bổ vốn Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2017 

Xem tiếp

Ngày 08/8/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1163/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2021”.

Xem tiếp

Video giới thiệu
Đăng nhập