Trang chủ

Tuyền truyền, chính sách pháp luật + Khái quát đời sống KTXH + Cơ cấu, số lượng thành phần các dân tộc + Đại hội ĐB các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang + Chiến lược, QH, KH + Hệ thống quản lý chất lượng ISO + Công tác đảng đoàn thể

Từ ngày 01/01/2019, 10 Luật có hiệu lực thi hành gồm: Luật An ninh mạng; Luật Tố cáo; Luật Quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung 11 Luật có quy định liên quan đến quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch; Luật Quốc phòng; Luật Lâm nghiệp; Luật Thủy sản; Luật Đo đạc và bản đồ; Luật Thể dục, thể thao.

Xem tiếp

Ngày 30/10/2018 Thủ tướng Chính phủ  ban hành Chỉ thị số 30/CT-TTg về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính  tại các bộ, ngành, địa phương.

 

Xem tiếp

Ngày 16/10/2018, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 145/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.

 

Xem tiếp

Ngày 27/9/2018 Chính phủ ban hành Nghị định 130/2018/NÐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.

 

Xem tiếp

Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 được Quốc hội khóa XIV, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/06/2018, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019; là công cụ pháp lý quan trọng bảo đảm và bảo vệ quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013; có nhiều điểm mới so với Luật Tố cáo 2011.

Xem tiếp

          Thực hiện Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt các Dự án mô hình giảm nghèo trên địa bàn thôn Bắc Hoa, Khuôn Kén xã Tân Sơn và thôn Bả, Ao Vường xã Cấm Sơn huyện Lục Ngạn.

 

Xem tiếp

Ngày 10/8/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1010/QĐ-TTg về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn và Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020.

Xem tiếp

Ngày 10/9/2018 Ban Dân tộc và Ủy ban Mặt trận tổ quốc ban hành Kế hoạch số 304/KHPH-MTTQ-BDT về việc phối hợp lựa chọn, công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

 

Xem tiếp

Ngày 04/9/2018 Tỉnh Đoàn và Ban Dân tộc tỉnh đã thống nhất ký kết Chương trình phối hợp số 10-CTPH/TĐTN-BDT giữa Tỉnh Đoàn và Ban Dân tộc tỉnh Bắc giai đoạn 2018 - 2022.

 

Xem tiếp

Video giới thiệu
Đăng nhập