Trang chủ

Tuyền truyền, chính sách pháp luật + Khái quát đời sống KTXH + Cơ cấu, số lượng thành phần các dân tộc + Đại hội ĐB các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang + Chiến lược, QH, KH + Hệ thống quản lý chất lượng ISO + Công tác đảng đoàn thể

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 126/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) đến năm 2020.

Xem tiếp

Ngày 28/11/2017 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1898/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025".

 

Xem tiếp

 

Ngày 10/11/2017 Thủ tướng Chính phủ  ký Quyết định số 1760/QĐ-TTg điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

 

Xem tiếp

Ngày 23/11/2017 Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1865/QĐ-TTg về việc giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

 

Xem tiếp

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 105/2017/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ t

Xem tiếp

Ngày 7/10/2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 98-QĐ/TW của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ.

 

Xem tiếp

Video giới thiệu
Đăng nhập