Trang chủ
Số / Ký hiệu Ngày ký/Hiệu lực Trích yếu Files
196/BC-BDT

18/12/2018

18/12/2018

Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc năm 2018 phương hướng nhiệm vụ biện pháp thực hiện năm 2019  
196/BC-BDT

18/12/2018

18/12/2018

Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc năm 2018 phương hướng nhiệm vụ biện pháp thực hiện năm 2019  
194/BC-BDT

17/12/2018

17/12/2018

Báo cáo tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh chủ tịch UBND tỉnh giao tháng 12 năm 2018
172/BC-BDT

15/12/2018

15/12/2018

Báo cáo kết quả xây dựng áp dụng duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 tháng 11 năm 2018
192/BC-BDT

13/12/2018

13/12/2018

Báo cáo đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ công vụ
193/BC-BDT

13/12/2018

13/12/2018

Báo cáo kết quả xây dựng áp dụng duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 tháng 12 năm 2018
437/BDT-KH

12/12/2018

12/12/2018

Vv Xây dựng báo cáo thực hiện chính sách CTMTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng DTTS miền núi giai đoạn 2012-2018
191/BC-BDT

12/12/2018

12/12/2018

Báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương tại các buổi kiểm tra Chương trình MTQG giảm nghèo và 36 thôn bản đặc biệt kh...
430/KH-BDT

11/12/2018

11/12/2018

Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ xã thôn cộng đồng thuộc Chương trình 135 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
431/BDT-TT

11/12/2018

11/12/2018

Vv Kiểm tra thực hiện CT 135 và công tác lựa chọn người có uy tín
435/BDT-CSDT

11/12/2018

11/12/2018

Mời báo cáo viên tham gia giảng dạy tại các lớp tập huấn nâng cao chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng vải lai Thanh Hà
428/BDT-VP

10/12/2018

10/12/2018

Vv Tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ đối với đồng bào DTTS
190/BC-BDT

07/12/2018

07/12/2018

Báo cáo kết quả thực hiện công tác bình đẳng giới năm 2018
189/BC-BDT

06/12/2018

06/12/2018

Báo cáo kết quả thực hiện các chính sách giảm nghèo với vùng dân tộc năm 2018 biện pháp thực hiện năm 2019 
427/BDT-CSDT

06/12/2018

06/12/2018

Vv Đề nghị báo cáo công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình cơ sở hạ tầng theo Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND năm 2019
183/BC-BDT

05/12/2018

05/12/2018

Báo cáo kết quả thực hiện công tác văn thư lưu trữ năm 2018
184/BC-BDT

05/12/2018

05/12/2018

Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TU ngày 26/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
185/BC-BDT

05/12/2018

05/12/2018

Báo cáo kết quả thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa  
186/BC-BDT

05/12/2018

05/12/2018

Kết quả thực hiện công tác bảo vệ và đấu tranh về nhân quyền năm 2018
187/BC-BDT

05/12/2018

05/12/2018

Kết quả thực hiện Chương trình 135 năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
423/HĐTĐKT-BDT

03/12/2018

03/12/2018

Hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua công tác khen thưởng năm 2018
420/CTR-BDT

28/11/2018

28/11/2018

Chương trình công tác của Ban Dân tộc tháng 12 năm 2018
182/BC-BDT

28/11/2018

28/11/2018

Báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ năm 2018 kế hoạch năm 2019
416/BDT-KH

26/11/2018

26/11/2018

Tổ chức các lớp tập huấn cho cộng đồng thuộc CT 135 năm 2018
60/QĐ-BDT

23/11/2018

23/11/2018

Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2018
180/BC-BDT

19/11/2018

19/11/2018

Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng chống AIDS và phòng chống ma túy mại dâm năm 2018
181/BC-BDT

19/11/2018

19/11/2018

Báo cáo tổng kết 3 chương trình phòng chống tội phạm phòng chống ma túy phồng chống mua bán người năm 2018
177/BC-BDT

16/11/2018

16/11/2018

Báo cáo kết quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2018    
178/BC-BDT

16/11/2018

16/11/2018

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện năm dân vận chính quyền năm 2018
179/BC-BDT

16/11/2018

16/11/2018

Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc tháng 11 và nhiệm vụ công tác tháng 12 năm 2018
Video giới thiệu
Đăng nhập