Trang chủ
Số / Ký hiệu Ngày ký/Hiệu lực Trích yếu Files
12/2018/NQ-HĐND

01/01/2019

11/07/2018

Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng đối với 36 thôn, bản đặc biệt khó khăn nhất tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2019-2021
07/2017/NQ-HĐND

01/08/2017

13/07/2017

Nghị Quyết Quy định chính sách hỗ trợ cứng hóa đường trục thôn, đường liên thôn và đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2017-...
10/2017/NQ-HĐND

01/08/2017

13/07/2017

Nghị Quyết Quy định một số nội dung thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
07/2017/QĐ-UBND

10/04/2017

31/03/2017

Quyết định quy định một số chỉ tiêu tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2017-2020
08/2017/QĐ-UBND

10/04/2017

31/03/2017

Quy định một số tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh
49/2016/NQ-HĐND

01/01/2017

08/12/2016

Nghị quyết ban hành quy định nguyên tắc tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương thực hiện chương trình 135 thuộc chương trình quốc gia giảm nghèo bền vững giai...
42/2016/NQ-HĐND

01/01/2017

08/12/2016

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đầu tư công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn các xã miền núi
40/2016/NQ-HĐND

20/12/2016

08/12/2016

Nghị quyết quy định chi tiết Điểm a khoản 5 điều 11 Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh ở xã thôn bản ĐBKK tỉnh Bắc Giang
508/2016/QĐ-UBND

31/08/2016

31/08/2016

Quy định một số nội dung hỗ trợ bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh
34/2015/NQ-HĐND

01/01/2016

11/12/2015

Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng đối với 36 thôn bản đặc biệt khó khăn nhất tỉnh BG giai đoạn 2016-2018
127/2015/QĐ-UBND

08/04/2015

08/04/2015

Ban hành quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh BG
85/2015/QĐ-UBND

02/03/2015

02/03/2015

Bổ sung một số điều quy định chính sách đối với Người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
85/2015/QĐ-UBND

12/03/2015

02/03/2015

Bổ sung một số điều quy định chính sách đối với Người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
767/2014/QĐ-UBND

18/11/2014

18/11/2014

Sửa đổi đầu tư, bãi bỏ một số điều quy định cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư và quản lý khai thác công trình nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn nông thôn tỉnh BG
767/2014/QĐ-UBND

28/11/2014

18/11/2014

Sửa đổi đầu tư, bãi bỏ một số điều quy định cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư và quản lý khai thác công trình nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn nông thôn tỉnh BG
495/2014/QĐ-UBND

01/08/2014

01/08/2014

Quyết định ban hành quy định tiêu chí phân nhóm xã thôn theo mức độ khó khăn và định mức phân bổ vốn CT135 năm 2015
495/2014/QĐ-UBND

01/08/2014

01/08/2014

Quyết định ban hành quy định tiêu chí phân nhóm xã thôn theo mức độ khó khăn và định mức phân bổ vốn CT135 năm 2015
256/2014/QĐ-UBND

22/05/2014

12/05/2014

Ban hành Quy định một số chính sách đối với người có uy tín trong vùng ĐB DTTS trên địa bàn tỉnh BG
Video giới thiệu
Đăng nhập