Trang chủ
TT Trích yếu văn bản Cơ quan ban hành File gắn Ngày bắt đầu xin ý kiến Xin ý kiến đến ngày
1 Vv Báo cáo đánh giá tình hình kết quả triển khai chiến lược công tác dân tộc Ban Dân tộc 19/09/2018 - 15 01/10/2018 - 15
2 Vv Đề nghị cho ý kiến thực hiện cho ý kiến thực hiện chính sách an sinh xã hội cho các xã thuộc đối tượng theo quyết định số 1010/QĐ-TTG Ban Dân tộc 28/08/2018 - 15 10/09/2018 - 15
3 Vv Tham gia góp ý dự thảo báo cáo thực trạng kinh tế xã hội vùng dân tộc và các dân tộc thiểu số tỉnh bắc Giang nhiệm vụ giải pháp đến năm 2025 Ban Dân tộc 09/08/2018 - 15 15/08/2018 - 15
4 Cho ý kiến về đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 34/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh khóa XVII Ban Dân tộc 28/03/2018 - 15 06/04/2018 - 09
5 Vv Xin ý kiến vào dự thảo Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1898/QĐ-TTg Ban Dân tộc 14/03/2018 - 15 20/03/2018 - 15
6 Vv Xin ý kiến tham gia của Sở Tài chính vào dự thảo Đề án thực hiện các chính sách hỗ trợ theo QĐ 2085/TTg Ban Dân tộc 13/09/2017 - 15 18/09/2017 - 15
7 Xin ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức học tập kinh nghiệm mô hình làm du lịch cộng đồng có hiệu quả ở tỉnh bạn Ban Dân tộc 22/08/2017 - 09 01/09/2017 - 09
8 Vv Xin ý kiến tổ chức đưa người uy tín đi tham quan học tập trao đổi kinh nghiệm tại Tây Bắc Ban Dân tộc 13/04/2017 - 09 29/04/2017 - 09
9 V/v xin ý kiến đối với việc xây dựng bản đồ vùng DTTS Văn phòng Ban Dân tộc 16/08/2017 - 09 01/09/2017 - 09
10 Vv Xin ý kiến tham gia vào dự thảo Đề án thực hiện các nội dung hỗ trợ theo Quyết định 2085 TTg Ban Dân tộc 07/08/2017 - 07 15/08/2017 - 07
Video giới thiệu
Đăng nhập