Trang chủ
Số hiệu VB Cơ quan BH Tóm tắt nội dung Files gắn Ngày ký/Hiệu lực
196/BC-BDT VB của Ban Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc năm 2018 phương hướng nhiệm vụ biện pháp thực hiện năm 2019   Thứ 3, 12/18/2018
Thứ 3, 12/18/2018
196/BC-BDT VB của Ban Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc năm 2018 phương hướng nhiệm vụ biện pháp thực hiện năm 2019   Thứ 3, 12/18/2018
Thứ 3, 12/18/2018
194/BC-BDT VB của Ban Báo cáo tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh chủ tịch UBND tỉnh giao tháng 12 năm 2018 Thứ 2, 12/17/2018
Thứ 2, 12/17/2018
172/BC-BDT VB của Ban Báo cáo kết quả xây dựng áp dụng duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 tháng... Thứ 7, 12/15/2018
Thứ 7, 12/15/2018
192/BC-BDT VB của Ban Báo cáo đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của người đứng đầu... Thứ 5, 12/13/2018
Thứ 5, 12/13/2018
193/BC-BDT VB của Ban Báo cáo kết quả xây dựng áp dụng duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 tháng... Thứ 5, 12/13/2018
Thứ 5, 12/13/2018
437/BDT-KH VB của Ban Vv Xây dựng báo cáo thực hiện chính sách CTMTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng... Thứ 4, 12/12/2018
Thứ 4, 12/12/2018
191/BC-BDT VB của Ban Báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương tại c... Thứ 4, 12/12/2018
Thứ 4, 12/12/2018
430/KH-BDT VB của Ban Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ xã thôn cộng đồng thuộc Chương trình 135 năm 2019 tr... Thứ 3, 12/11/2018
Thứ 3, 12/11/2018
431/BDT-TT VB của Ban Vv Kiểm tra thực hiện CT 135 và công tác lựa chọn người có uy tín Thứ 3, 12/11/2018
Thứ 3, 12/11/2018
Video giới thiệu
Đăng nhập