Trang chủ
Số / Ký hiệu Trích yếu Ngày ký/Hiệu lực Files
06/2018/QĐ-UBND Quyết định sửa đổi điểm a và điểm b khoản 2 điều 4 của quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông Thứ 5, 04/05/2018
Thứ 5, 04/05/2018
03/2018/ QD-UBND Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều quy định quản lý và trình tự thủ tục xuất nhập cảnh đối với cán bộ công chức viên chức Thứ 5, 03/08/2018
Thứ 5, 03/08/2018
294/QĐ-UBND Quyết định về việc kiện toàn danh sách người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang năm 2018 Thứ 3, 03/06/2018
Thứ 3, 03/06/2018
140/QĐ-UBND Quyết định vv phê duyệt cán bộ công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC Thứ 6, 03/02/2018
Thứ 6, 03/02/2018
272/QĐ-UBND Quyết định về việc chấp thuận nhiệm vụ trọng tâm của người đứng đầu sở cơ quan đơn vị Thứ 5, 03/01/2018
Thứ 5, 03/01/2018
250/QĐ-UBND Quyết định về việc công nhận cơ quan doanh nghiệp nhà trường đạt tiêu chuẩn về an ninh trật tự năm 2017 Thứ 5, 02/08/2018
Thứ 5, 02/08/2018
465/KH-UBND Kế hoạch tổng kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 34/2015/NQ-HĐND Thứ 4, 02/07/2018
Thứ 4, 02/07/2018
417/UBND-NC V/v phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018 Thứ 2, 02/05/2018
Thứ 2, 02/05/2018
112/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 Thứ 2, 02/05/2018
Thứ 2, 02/05/2018
419/KH-UBND Kế hoạch thực hiện đề án người có công với cách mạng Thứ 2, 02/05/2018
Thứ 2, 02/05/2018
Video giới thiệu
Đăng nhập