Trang chủ
Ký hiệu VB Tóm tắt nội dung Ngày ký/Hiệu lực Files
78/TB-UBDT Thông báo số lượng danh sách người có uy tín theo quyết định số 12/2018/QĐ-TTG ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ 05/09/2018
Thứ 4, 09/05/2018
71/TB-UBDT Thông báo kết luận hội nghị giao ban công tác dân tộc 6 tháng đầu năm với các tỉnh thành phía Bắc 14/08/2018
Thứ 3, 08/14/2018
1010/QĐ-TTg Quyết định số 1010/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn 10/08/2018
Thứ 6, 08/10/2018
930/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020 28/07/2018
Thứ 7, 07/28/2018
28/2018/QĐ-TTg về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước 12/07/2018
Thứ 5, 07/12/2018
744/KH-UBDT Tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số dừng sử dụng amiăng trắng 05/07/2018
Thứ 5, 07/05/2018
800/QĐ-TTg Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 02/07/2018
Thứ 2, 07/02/2018
775/QĐ-TTg Phê duyệt Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 27/06/2018
Thứ 4, 06/27/2018
773/QĐ-TTg Ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng 26/06/2018
Thứ 3, 06/26/2018
877/QĐ-TTg Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018 - 2019 18/06/2018
Thứ 2, 06/18/2018
Video giới thiệu
Đăng nhập