Trang chủ
Ký hiệu VB Tóm tắt nội dung Ngày ký/Hiệu lực Files
1259/QĐ-TTg V/v ban hành Kế hoạch rà soát, tích hợp chính sách giảm nghèo giai đoạn 2017 - 2018 22/08/2017
Thứ 3, 08/22/2017
1256/QĐ-TTg V/v phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển KT-XH các vùng giai đoạn 2016 - 2020 21/08/2017
Thứ 2, 08/21/2017
1258/QĐ-TTg V/v ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua " Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau " giai đoạn 2017 - 2018 21/08/2017
Thứ 2, 08/21/2017
92/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính 07/08/2017
Thứ 2, 08/07/2017
6232/BKHĐT-TH v/v kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương theo nguyên tắc, tiêu chí, định mức giai đoạn 2016 - 2020 02/08/2017
Thứ 4, 08/02/2017
91/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng 31/07/2017
Thứ 2, 07/31/2017
88/2017/NĐ-CP V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính Phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức 27/07/2017
Thứ 5, 07/27/2017
17/2017/TT-BTTTT Quy định một số nội dung và biện pháp thi hành QĐ số 45/2016/QĐ-TTg về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 26/07/2017
Thứ 4, 07/26/2017
938/QĐ-TTg v/v phê duyệt Đề án " Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027 " 30/06/2017
Thứ 6, 06/30/2017
76/2017/NĐ-CP V/v điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng 30/06/2017
Thứ 6, 06/30/2017
Video giới thiệu
Đăng nhập