Trang chủ

Nội dung thực hiện các tiểu dự án thuộc Chương trình 135 năm 2017 và rà soát hoàn thiện kế hoạch trung hạn giai đoạn 2017-2020

Bản để inGửi bài này qua Email

Hướng dẫn các Nội dung thực hiện các tiểu dự án thuộc Chương trình 135 năm 2017 và rà soát hoàn thiện kế hoạch trung hạn giai đoạn 2017-2020

Lĩnh vực chuyên môn: 
Xây dựng
Loại dự án: 
DA nhóm A
Loại hình tài trợ: 
DA ĐT bằng nguồn vốn ngân sách NN.
Thời gian thực hiện
Bắt đầu: 
01/08/2017
Kết thúc: 
31/10/2020
Tình trạng dự án: 
Đang triển khai  
Video giới thiệu
Đăng nhập