Trang chủ
Số hiệu VB Cơ quan BH Tóm tắt nội dung Files gắn Ngày ký/Hiệu lực
167/CTr-BDT VB của Ban Chương trình công tác của Ban Dân tộc tháng 6 năm 2018 Thứ 2, 05/28/2018
Thứ 2, 05/28/2018
166/BDT-CSDT VB của Ban Vv Triển khai Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2018 Thứ 6, 05/25/2018
Thứ 6, 05/25/2018
67/BC-BDT VB của Ban Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng chống mại dâm 6 tháng đầu năm 2018 Thứ 5, 05/24/2018
Thứ 5, 05/24/2018
66/BC-BDT VB của Ban Báo cáo công tác cải cách hành chính nhà nước tháng 4 năm 2018 Thứ 6, 05/18/2018
Thứ 6, 05/18/2018
157/BDT-VP VB của Ban Vv Kết quả thực hiện quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII Thứ 6, 05/18/2018
Thứ 6, 05/18/2018
64/BC-BDT VB của Ban Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc tháng 5 và nhiệm vụ công tác tháng 6... Thứ 5, 05/17/2018
Thứ 5, 05/17/2018
60/BC-BDT VB của Ban Báo cáo hoạt động đối ngoại 6 tháng đầu năm 2018 và dự kiến kế hoạch hoạt động đối ngoại 6 tháng cuối năm 2018 Thứ 4, 05/16/2018
Thứ 4, 05/16/2018
61/BC-BDT VB của Ban Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25 NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI Thứ 4, 05/16/2018
Thứ 4, 05/16/2018
24/QĐ-BDT VB của Ban Quyết định về việc thành lập Hội đồng sơ tuyển công chức dự thi nâng nghạch lên chuyên viên chính năm... Thứ 4, 05/16/2018
Thứ 4, 05/16/2018
24/QĐ-BDT VB của Ban Quyết định về việc thành lập Hội đồng sơ tuyển công chức dự thi nâng nghạch lên chuyên viên chính năm... Thứ 4, 05/16/2018
Thứ 4, 05/16/2018
Video giới thiệu
Đăng nhập