Trang chủ
Số / Ký hiệu Ngày ký/Hiệu lực Trích yếu Files
167/CTr-BDT

28/05/2018

28/05/2018

Chương trình công tác của Ban Dân tộc tháng 6 năm 2018
166/BDT-CSDT

25/05/2018

25/05/2018

Vv Triển khai Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo năm 2018
67/BC-BDT

24/05/2018

24/05/2018

Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng chống mại dâm 6 tháng đầu năm 2018
66/BC-BDT

18/05/2018

18/05/2018

Báo cáo công tác cải cách hành chính nhà nước tháng 4 năm 2018
157/BDT-VP

18/05/2018

18/05/2018

Vv Kết quả thực hiện quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII
64/BC-BDT

17/05/2018

17/05/2018

Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc tháng 5 và nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2018
60/BC-BDT

16/05/2018

16/05/2018

Báo cáo hoạt động đối ngoại 6 tháng đầu năm 2018 và dự kiến kế hoạch hoạt động đối ngoại 6 tháng cuối năm 2018
61/BC-BDT

16/05/2018

16/05/2018

Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25 NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI
24/QĐ-BDT

16/05/2018

16/05/2018

Quyết định về việc thành lập Hội đồng sơ tuyển công chức dự thi nâng nghạch lên chuyên viên chính năm 2018
24/QĐ-BDT

16/05/2018

16/05/2018

Quyết định về việc thành lập Hội đồng sơ tuyển công chức dự thi nâng nghạch lên chuyên viên chính năm 2018
59/BC-BDT

15/05/2018

15/05/2018

Báo cáo tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh , Chủ tịch UBND tỉnh giao tháng 05 năm 2018
153/HD-BDT

14/05/2018

14/05/2018

Hướng dẫn một số nội dung thực hiện các tiểu dự án thuộc Chương trình 135 năm 2018
57/BC-BDT

14/05/2018

14/05/2018

Báo cáo kết quả xây dựng áp dụng duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 tháng 04 năm 2018
58/BC-BDT

14/05/2018

14/05/2018

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp nông dân nông thôn
135/KH-BDT

27/04/2018

27/04/2018

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 26/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh
53/BC-BDT

24/04/2018

24/04/2018

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
52/BC-BDT

19/04/2018

19/04/2018

Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 08/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh
49/BC-BDT

17/04/2018

17/04/2018

Báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc tháng 4 và nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2018
51/BC-BDT

17/04/2018

17/04/2018

Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Luật lưu trữ
48/BC-BDT

16/04/2018

16/04/2018

Báo cáo tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh chủ tịch UBND tỉnh giao tháng 4 năm 2018
45/BC-BDT

13/04/2018

13/04/2018

Báo cáo thực trạng kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số đề xuất nhiệm vụ giải pháp phát triển bền vững đến năm 2020
46/BC-BDT

13/04/2018

13/04/2018

Báo cáo kết quả việc chấp hành pháp luật của ngành thành viên trong thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
20/QĐ-BDT

13/04/2018

13/04/2018

Quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra công tác liên nghành kiểm tra công tác tổ chức triển khai thực hiện chính sách đối với cán bộ công chức viên chức
112/KH-BDT

13/04/2018

13/04/2018

Kế hoạch kiểm tra công tác tổ chức triển khai thực hiện chính sách đối với cán bộ công chức viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang
44/BC-BDT

11/04/2018

11/04/2018

Báo cáo công tác cải cách hành chính nhà nước tháng 03 năm 2018
42/BC-BDT

10/04/2018

10/04/2018

Báo cáo kết quả 03 năm thực hiện các chương trình chính sách đối với 36 thôn bản ĐBKK
43/BC-BDT

10/04/2018

10/04/2018

Báo cáo tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang sau Tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018
19/QĐ-BDT

09/04/2018

09/04/2018

Quyết định về việc phê duyệt đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp nghiên cức kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số...
06/2018/QĐ-UBND

05/04/2018

05/04/2018

Quyết định sửa đổi điểm a và điểm b khoản 2 điều 4 của quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông
18/QĐ-BDT

03/04/2018

03/04/2018

Quyết định về việc thành lập Tổ thẩm định kinh phí đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở thực hiện năm 2018
Video giới thiệu
Đăng nhập